AchivmentNET/SET/Ph.D. Students.
1) Suvarna Dhavare (NET -JRF)
2) Jainu Hamid Mujawar (SET,NET(Jul -16))
3) B.B.Garad (Ph.D.)-Dr. DEVIDAS INGALE
4) Vinod Kumar vaychal (Ph.D.)-Dr. DEVIDAS INGALE
5) Momin Razzaq Rasulsaheb (Ph.D.)DR. Keshav Kshirsagar